#දන්නේ නැත්නම් දැනගන්න

ඔබේ දැනුම කොහොමද බලන්නත් ආර්ථිකය පිළිබඳ සියලු ප්‍රවෘත්ති තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා ඉඟි ලබා ගැනීමටත් මෙම ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්න.